Tietosuojakäytäntömme | neliöhinta.fi

Tietosuojakäytäntömme

Rekisteriseloste

1. Neliohinta.fi
Eu yleinen tietosuoja-asetus
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 1.12.2013

Versio tullut voimaan 31.05.2023

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Effortia Oy
Tietosuojavastaava: Perttu Pääkkölä
Postiosoite: Kansakoulukuja 3A, 00100 HELSINKI
Muut yhteystiedot: info(at)neliohinta.fi

2. Rekisterin nimi
Effortia Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus
Henkilötietoja käsitellään Effortia Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä hyväksymiin ehtoihin, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen sekä sopimukseen. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyn sille luovuttamia yhteystietoja omien samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on markkinointia saatuaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukainen vastustamisoikeus. Rekisteristäpoisto on esitettävä Rekisterinpitäjälle kirjallisesti Rekisterinpitäjän tässä dokumentissa tarjoamaan osoitteeseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja ja tietotyyppejä; nimi, puhelinnumero, osoite, postinumero, kohteen tiedot, talotyyppi, pinta-alatieto, lämmitysmuoto, ip- ja sähköpostiosoite sekä tiedot Asiakkaan hakemista tiedoista, tilaamista palveluista, niiden laskutuksesta ja toimittamisesta. Sähkövertailu.fi -palvelu käsittelee henkilötunnuksia sekä tarjoaa mahdollisuuden vahvaan tunnistautumiseen sähkösopimuksen tekemisen yhteydessä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta, väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Rekisteritietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyltä puhelussa ja sähköpostin tai tekstiviestin avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan Palveluun syöttämät rekisteritiedot ovat ainoastaan Rekisterinpitäjän omassa käytössä, paitsi Rekisterinpitäjän käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa tuottamaan itselleen lisäarvopalvelua. Rekisteritietoja ei välitetä eteenpäin välitysliikkeille, pankeille, urakoitsijoille tai sähköyhtiöille ilman asiakkaan suullista tai kirjallista suostumusta. Kirjallisena suostumuksena pidetään asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaa lupaa välitystarjouksien tekemiselle ja/tai erillisen kilpailutuslomakkeen täyttämistä ja/tai sähkösopimuksen tilaamista.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietoja voidaan siirtää sen ollessa palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet
Effortian verkkopalveluissa selaat ja siirrät tietoa salatusti.  Rekisterin tiedot on kerätty tietokantoihin, joita suojataan palomuurein, salasanoin ja salassapitosopimuksin. Kaikki rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta yleisiä tietoturvaperiaatteita noudattaen. Henkilötietojen siirto Asiakkaalta Rekisterinpitäjälle tapahtuu Secure Sockets Layer tietoverkkosalausprotokollan avulla.

 

Eu yleinen tietosuoja-asetus
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Versio tullut voimaan 31.05.2023

Välittäjien kasvokuvia
Löydä oma välittäjä